Ieberoahl wird nau entdeckt
wäj wertvoll âm san Dialekt.
Gewess war des net immer so.
Mancher hoat sich schwihr gedo,
san Dialekt bei-se-behahle
un se redde wäj die Ahle.
Platt babbele war nur firn Urt.
Wollste äbber wäjder furt,
musste freilich hochdeutsch spreche
un dan Dialekt abbreche.
Met Platt-gebabbel, klare Sache,
kunnste ka Karriere mache.
Dêi Moddersproahch wur net geflehcht,
kâner hoat druf Wert gelehcht,
em Gähchedahl: Es wur betont,
wer Platt babbelt, bleit hinnerm Mond.
Vo Ellern un Lihrer kunnt mer hirn,
Platt däht bam Lerne irridirn.
Wer Platt babbele däht, der kinnt nix wern.
Jeder wahß haut gout un gern,
wann dehâm ach Platt gebabbelt wur,
krohche die Kinn doch es Abidur.

Kässelerisch macht jeden froh,
wu vo Kassel furtgezo.
Die Anna wohnt e Kanada,
de Lohmellesch Robert is uf Hawai,
e Hamburch läbt de Gustavs Kall,
däj sêi noch gern mem Platt debei.
Platt babbele hoat met dehâm se do,
un wer weit furt is, denkt da dro.
Scho wer en Biebergrund heiert, is net se beneide,
der muss sich zwesche Erderbel un Krombern entscheide.
Naja, mer is höflich un kâner en Stoffel,
un mer esst dann halt menanner Kadoffel.
Des zeicht, so geht es Platt velurn
fir däj, wu furt un häj geburn.
Freilich, alles geht san Gang,
un es dauert nemmeh lang,
es ännert sich vo Haus za Haus,
Platt babbele stirbt langsam aus.
Doch scheinbar hoat Platt wieder e Lobby
un is fir manchen wäj e Hobby.
Es Erkbergtrio macht Reklame:
Wer Platt babbelt, brouch sich net se schame.
Unsern Dialekt is prima,
der schafft sofurt es richdiche Klima.
Däht mer firs Platt en Kurses mache,
gäbs vill Schbass un vill se lache.
Kurz gesaht un met âm Satz:
Unser Platt, des is en Schatz,
un es Erkbergtrio kräjt uf de Hitliste de irschde Platz.